ขอความกรุณากรอกใบสมัคร

ตำแหน่งที่ต้องการ
เงินเดือนที่ต้องการ
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ (ปี)
ที่อยู่
โทรศัพท์
มือถือ
อีเมล
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ชื่อสถานศึกษา
สาขาที่จบการศึกษา
เดือน/ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ประสบการณ์ในการทำงาน
องค์กรที่ทำงานล่าสุด
ตำแหน่ง
เหตุผลที่ออก
 
Copyright 2008 Pathara Transport Co., Ltd. All rights reserved.